Förmågorna i TheBig5 är hämtade ur samtliga kursplaner i Lgr11, oavsett årskurs, och sammanställda av G. Svanelid. Dessa förmågor har delats upp i fem olika kategorier.

Läs mer om vårt arbete under rubriken #thebig6.

Analysförmåga
Beskriver orsaker och konsekvenser.
Föreslå lösningar.
Förklara och påvisa samband.
Se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga
Samtala.
Diskutera.
Motivera. ..
Presentera.
Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.
Framföra och bemöta argument.
Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga
Tolka.
Värdera.
Ha omdömen om.
Reflektera.
Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.
Avgöra rimligheten.
Välja mellan olika strategier.
Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information.
Skilja mellan fakta och värderingar.
Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen.
Relatera begreppen till varandra.
Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Leave a Reply